Vedtekter for luftlauget


§1Navn

Organisasjonens navn er Luftlauget og ble stiftet 22.03.2022. Org. nr. 929 052 064. 


§2 Formål

§ 2.1 Luftlauget har som formål å være et sosialt samlingspunkt for studenter innenfor luft- og vindsport som paragliding, speedriding, fallskjermhopping, kiting, skiseil, vindtunnel og andre lignende aktiviteter.


§ 2.2 Luftlauget skal hvert år sikte på å tilby kurs i paragliding, speedriding og kiting. Andre kurs og aktiviteter arrangeres etter behov og interesse og vurderes av sittende styre.


§3 Organisasjonsform

Luftlauget er en frivillig studentorganisasjon ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal 22.03.2022. Luftlauget er politisk og religiøst uavhengig


§4 Medlemskap og kontingent

§4.1 Alle studenter med gyldig studentbevis, samt tilsette ved Høgskulen på Vestlandet, kan bli medlem av organisasjonen. Andre som ønsker medlemskap må sende skriftlig søknad til de som sitter i styret.


§4.2 Medlemskontingent skal betales hvert år. Prisen på denne vil bli fastsatt på generalforsamlingen. For å endre medlemskontingenten må det være to tredeler flertall blant de som møter på generalforsamlingen.


§4.3 Internasjonale studenter (halvt år) betaler halv pris på gjeldende kontingentsats for å bli medlem.


§4.4 Tidligere medlem av Luftlauget sitt styre har automatisk kontigentfri medlemsstatus.


§4.5 Alle medlemmer har rett til å delta på generalforsamlingen, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i studentorganisasjonen.


§5 Generalforsamling


§ 5.1 Generalforsamlingen er Luftlauget sitt høyeste organ. Denne skal holdes i mars/april hvert år.


§5.2 Styreleder ved sittende styre skal kalle inn til årsmøte og samtidig sende u saker som skal behandles


§5.3 Alle som ønsker det, har rett til å møte på generalforsamlingen til Luftlauget. Gyldig medlemskap er nødvendig for å få tale-, forslag- og stemmerett.


§6 Ekstraordinær generalforsamling

§6.1 Dersom det oppstår ein spesiell situasjon som styret eller medlem vil at alle skal ta stilling til, skal det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling.

§6.2 Det ekstraordinære møtet skal utelukkende behandle den aktuelle saken. Dømer på slike saker kan være valg av nytt styre eller endring av vedtekter.

§6.3 For at det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling må det være to tredjedels fleirtal i styret eller 15% av medlemsmassen som ønsker dette.


§7 Styret


Styret til Luftlaget skal være sammensatt av:

 • Styreleder

  • Innkaller og leder styremøter. Har ansvar for kommunikasjonen med eksterne parter, samarbeidspartnere, fakultetsstyret og leverandører. Har signaturrett. Det er lederens overordnede ansvar å sørge for at alle personene i styret jobber etter foreningens formål og deres konkrete stillingsbeskrivelser, samt ivaretar foreningens gode rykte.

 • Økonomiansvarlig

  • Ansvarlig for sunn økonomisk drift av foreningen. Legge frem budsjetter og regnskap ved hver generalforsamling. Ansvar for bilagsføring og foreningens konto. Økonomiansvarlig har ansvar for oppfølging av alle økonomiske saker og plikter å informere styret fortløpende om økonomibruken

 • HMS og utstyrsansvarlig

  • Ansvarlig for sikkerhet under arrangementer. Samt passe på at utstyr er i sikker stand og blir vedlikeholdt. Ansvar for utlån og innlevering av utstyr.

 • Kommunikasjon og medlemsansvarlig

  • Samt ansvarlig for at det gjennomføres rekruttering og mottak av nye medlemmer. Ansvarlig for sosiale tiltak for styre og medlemmer.

 • Arrangement og aktivitetsansvarlig

  • Ansvarlig for koordinering og gjennomføring av foreningens eksterne arrangementer og aktiviteter.


§8 Valg av styre

§8.1 Styret skal velge en valkomité som innstiller til valg av nytt styre ved neste generalforsamling. Valgkomiteen kan ikke stille til valg og skal være samansett av et avtroppende styremedlem, et aktivt medlem fra Luftlaget og et styremedlem fra en annen studentorganisasjon ved HVL, region nord.

§8.2 Alle studenter ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, som skal studere det kommende semesteret, har mulighet til å stille som motkandidat til alle styreverv under generalforsamlingen. Dersom noen ønsker å stille motkandidatur, skal valgkomiteens innstilte kandidat forlate rommet mens utfordraren holder sin tale. Etter dette kan valgkomiteens innstilte kandidat holde sin tale. Dersom valgkomiteens innstilte kandidat eller motkandidaturet ikke er til stades, kan de holde tale per videoopptak innsendt på forhånd.

§8.3 Bare medlem av Luftlauget som er til stades kan stemme. Avstemmingen skal være skriftlig. Det skal bare navngis hvem som har vunnet valget, ikke hvor mange stemmer de ulike kandidatene har fått, i favør vinneren. Medlem kan bare avgi en -1- stemme på enn -1- kandidat. Det er lov å stemme blankt.


§9 Styret sine oppgaver


§9.1 Styret skal etter beste evne lede Luftlauget innenfor de rammene som er gitt av vedtektene, budsjett og andre eventuelle styringsdokument.


§9.2 Styret skal konstituere seg på første styremøte etter generalforsamlingen


§9.3 Styret plikter å informere deltakere om risikoen som følger ved de ulike aktivitetene de arrangerer.


§9.4 Dersom styret ser det nødvendig kan de opprette ulike ressursgrupper. Slike grupper er midlertidige og jobber spesifikt mot mål på instruks fra styret. I tillegg til dette kan styret opprette undergrupper som er mer permanente enn ressursgruppene. Disse kan i større grad på spillerom fra styret til å jobbe mer selvstendig.


§9.5 Styret skal kalle inn til generalforsamling


§9.6 Styret skal etter beste evne bevare muligheten til å oppleve urørt natur for fremtidige organisasjoner. Dette innebærer at organisasjonen skal tre frem som miljøbevisste og dertil følge prinsippet om sporløs ferdsel.


§9.7 Styret velg en revisor. Dette skjer ved flertall i styret. Dersom stemmeresultatet er likt skal det stemmes igjen. Ved likt valgresultat to ganger er det styret sin leder som avgjør valget.


§9.8 Dersom et medlem går ut av styret eller valgkomiteen før funksjonstiden sin utgang kan styret peke ut et annet medlem som fungerer frem til neste generalforsamling. Styret skal rådføre seg med valgkomiteen.


§ 10 Økonomi


§10.1 Valgt økonomiansvarlig har som oppgave å se over årsregnskap og utarbeide en revisjonsmelding


§ 10.2 Vedtak som involverer økonomi er ikke gyldig dersom de ikke har dekning i budsjettet


§ 10.3 økonomiansvarlig har signaturfullmakt i formelle saker


§ 10.4 Regnskap skal føres etter kontantprinsippet for hvert semester (Høst og vår). Dette innebærer at økonomiansvarlig avslutter regnskapet for begge periodene.


§11 Brudd og ulovlige forhold


§11.1 Det skal ikke fremmes krenkende eller rasistiske handlinger i Luftlauget. Ved brudd på dette eller andre bestemmelser har styret rett til å ekskludere vedkommende personer.


§11.2 Sittende styre skal vurdere i hva slags grad ekskluderingen skal gjelde. Dette kan være midlertidig eller permanent, og kan gjelde alle eller enkelte arrangement.


§11.3 Styret plikter å melde ulovlige forhold til Politiet. Dette innebærer brukt av ulovlige rusmidler, grov vold og andre forhold. Ved mistanke om, og i saker der det ikke er klare bevis, plikter styret å rådgive seg med politiet. Dette gjelder særlig i saker med seksuell trakassering.


§ 12 Andre organisasjoner


§ 12.1 Luftlauget skal samarbeide med andre organisasjoner dersom det er relevant med formålet til organisasjonen.


§ 12.2 Luftlauget er en selvstendig organisasjon med generalforsamling som øverste mynde. Dette innebærer at de som kan endre dette forholdet skal holdes på generalforsamling


§ 12.3 Dersom Luftlaget skal fusjonere eller blir underlagt andre organisasjoner må det være to tredjedeler flertall i generalforsamlingen


§13 Oppløsing av organisasjonen


§13.1 Oppløsing av organisasjonen skal bearbeides på generalforsamlingen. Vedtak om oppløsning krever to tredjedels flertall. Ved et slikt tilfelle skal det innkalles til et ekstraordinær generalforsamling tre måneder senere. For at vedtaket skal være gjeldende må vedtaket gjentas på nytt med to tredjedeler flertall.


§13.2 Ved oppløsing av organisasjonen plikter sittende styre å finne en løsning som gjør at midler og utstyr på nytt kommer studentene til gode. Dersom dette lar deg gjøre, vil det bli gjort i samarbeid med AU-representanter fra region nord og regionrådet.


Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang